Not known Details About טופס תביעה קטנה doc

במקרה שבפני אין חולק כי מיד עם קבלת הממכר ע"י רעיית התובע לא דווח אודות הפגמים, אך התובע הודיע לנתבעת אודות הפגמים מייד עם גילוים.תפקידו של מנהל העזבון הוא תפקיד מורכב, אשר כולל אחריות רבה, מקצוע

read more